اخبار و عملکرد شهرستان ها

.

دستگیری شکارچیان غیر مجاز در منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان🔻 حسن قاضی نژاد رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر در این رابطه گفت مامورین اجرایی منطقه حفاظت شده پرور به اتفاق محیط بان پارک ملی صیدوا ،موفق شدند این متخلفین را دستگیر نمایند
از این شکارچیان غیر مجاز لاشه ۱ راس میش وحشی و ۱ راس بره وحشی به همراه ادوات شکار و صید کشف و ضبط گردید و متخلفین به مراجع قضایی معرفی گردیدند.
بيشتر