اخبار و عملکرد شهرستان ها

اطفای حریق در منطقه کجین دشت از مراتع شهر کلاته رودبار با همکاری محیط بانان و آتش نشانی، منابع طبیعی و ... شهرستان دامغان.

اطفای حریق در منطقه کجین دشت از مراتع شهر کلاته رودبار با همکاری محیط بانان و آتش نشانی، منابع طبیعی و ... شهرستان دامغان.

بيشتر