اخبار و عملکرد شهرستان ها

آبرسانی به منبع ذخیره آب آبشخور چهارچکل و نظافت و لایروبی آبشخور در مناطق دشتی شکارممنون سفید کوه آرسک دامغان.

آبرسانی به منبع ذخیره آب آبشخور چهارچکل و نظافت و لایروبی آبشخور در مناطق دشتی شکارممنون سفید کوه آرسک دامغان.

بيشتر