اخبار و عملکرد شهرستان ها

🔶اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود 

برخی اقدامات واحد‌های تابعه در هفته محیط زیست 

🔶اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود ✅جلسه با اصحاب رسانه و خبرنگاران
بيشتر