اخبار و عملکرد شهرستان ها

دستگیری شکارچیان متخلف قبل از اقدام به شکار و کشف یک قبضه سلاح غیر مجاز

دستگیری شکارچیان متخلف قبل از اقدام به شکار و کشف یک قبضه سلاح غیر مجاز

رئیس اداره محیط زیست شهرستان آرادان در اینخصوص گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آرادان طی یک فقره عملیات نامحسوس در منطقه شکار ممنوع خنار آرادان دونفر از متخلفین را قبل از اقدام به شکار جانوران وحشی، به همراه  یک قبضه سلاح کمرشکن غیر مجاز دستگیر نمودند.
جواد شاه حسینی افزود : مامورین یگان حفاظت محیط زیست آرادان با مشاهده دو نفر از افراد سرشناس در زمینه شکار غیر مجاز جانوران وحشی آنها را به طور نامحسوس تحت نظر گرفته و  مشاهده نمودند که یکی از آنها در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع خنار ، به برداشتن سلاحی مخفی شده در زیر بوته ها / خاک اقدام نمود که خوشبختانه با هوشیاری و حضور به موقع مامورین محیط زیست قبل از اینکه موفق به عمل غیر انسانی خود شوند دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آرادان گفت: براساس بند الف ماده شش قانون جدید قاچاق اسلحه و مهمات مصوب شهریور ماه سال 90 هرکس به طور غیرمجاز سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات و... را خریداری، نگهداری و حمل کند به حبس از 91 روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 
بيشتر