اخبار و عملکرد شهرستان ها

دستگیری شکارچی غیر مجاز در سمنان

دستگیری شکارچی غیر مجاز در سمنان

مأمورین یگان گشت سیارحفاظت محیط زیست شهرستان سمنان وواحد افتر به اتفاق مسئول پارک ملی صیدوا طی دریافت گزارشی مبنی برشکار غیرمجازتوسط احدی از روستای اعلا جنوب شرقی سمنان به محل مورد نظرعزیمت نموده وپس از بررسی محل مشخص گردید شکارچیان وارد روستا شده اند که باتوجه به اینکه فرد مورد نظر از شکارچیان دارای سابقه بوده ودر سال گذشته از وی یک قبضه سلاح شکاری قاچاق ومقداری گوشت شکار کشف شده بودباهمکاری پلیس اطلاعات کلانتری 11شهرسمنان وطی هماهنگی و اخذ دستور قضایی از قاضی محترم کشیک منزل وی مورد بازرسی قرارگرفته که لاشه یک رأس قوچ وحشی تازه شکار شده ومقداری گوشت فریزشده شکار متعلق به یک رأس قوچ وحشی تعداد سه قبضه سلاح شکاری غیر مجاز(یک قبضه سلاح شکاری دولول کالیبر ۱۲_یک قبضه سلاح کالیبر ۱۲دست ساز ویک قبضه سلاح بادی۵/۵ دستکاری شده تبدیل به خفیف)تعدادسه تیر فشنگ ساچمه کالیبر۱۲،یک عددچاقو ویک عددخورجین آغشته به خون وموی شکار کشف و ضبط گردیدکه یک نفرازمتهمین شکار دورأس قوچ وحشی حیوان حمایت و حفاظت شده را قبول نموده و به دستور قاضی محترم کشیک بازداشت گردید
بيشتر