مناطق تحت مدیریتبيشتر
شعار سال 1402"«مهار تورم و رشد تولید»