.
شماره تماس
1397/11/24 چهارشنبه

اداره محیط زیست

رئیس واحد

تلفن مستقیم

فکس

شاهرود

علی اکبر قربانلو

32222048

32222047

دامغان

علی آذرپور

35225303

35228302

گرمسار

مجتبی قندالی

34220968

34220968

پارک ملی کویر

رضا شاه حسینی مقدم

34236660

34236660

پارک ملی توران

احمد رادمان

32673955

32673752

مهدیشهر

فرامرز اسفندیاری

33624090

-

میامی

مهدی یحیائی

32624250

-

آرادان

جواد شاه حسینی

34545149

-

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *