گردش کار در بخش محیط طبیعی
1400/8/3 دوشنبه
متقاضیان جهت دریافت دفترچه شکار مبلغ 5500 ریال را به شماره شبای IR980100004071006001820748 و شناسه حساب 300006071140000001401202958007 واریز نمایند.

متقاضیان جهت دریافت پروانه شکار مبلغ مورد نظر را به شماره شبای IR980100004071006001820748 و شناسه حساب 361006071140000001401202952008 واریز نمایند.  
1391/11/16 دوشنبه گردش کار بخش طبیعی
بيشتر
شعار سال 1402"«مهار تورم و رشد تولید»