.
پرداخت حق الزحمه کارشناسی
1391/11/18 چهارشنبه

هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره:  اعلام نظرزیست محیطی  بهره برداری واحدهای صنعتی و خدماتی و کشاورزی

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی

کد بانک عامل

شماره حساب

واحدهای صنعتی خدماتی

واحدهای کشاورزی

1- مرحله بهره برداری رده 1

200000

100000

بانک ملی

2170602956000

2-مرحله بهره برداری رده 2و3

400000

200000

بانک ملی

2170602956000

3-مرحله بهره برداری رده 4و5

1000000

500000

بانک ملی

2170602956000

4-مرحله بهره برداری رده 6

25 ساعت کار کارشناسی

25 ساعت کار کارشناسی

بانک ملی

2170602956000

5-مرحله استقرار رده 7

100 و 50 ساعت کار کارشناسی

100 و 50 ساعت کار کارشناسی

بانک ملی

2170602956000

1391/11/18 چهارشنبه

هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره:  اعلام نظرزیست محیطی  استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی و کشاورزی

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی

کد بانک عامل

شماره حساب

واحدهای صنعتی خدماتی

واحدهای کشاورزی

1- مرحله استقرار رده 1

100000

500000

بانک ملی

2170602956000

2-مرحله استقرار –رده 2و3

200000

100000

بانک ملی

2170602956000

3-مرحله استقرار – رده 4و5

500000

250000

بانک ملی

2170602956000

4-مرحله استقرار – رده 6

25 ساعت کار کارشناسی

25 ساعت کار کارشناسی

بانک ملی

2170602956000

5-مرحله استقرار – رده 7

100 و 50 ساعت کار کارشناسی

100 و 50 ساعت کار کارشناسی

بانک ملی

2170602956000

1391/11/18 چهارشنبه

هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره:   تاییدیه عدم آلودگی خودرو

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی

کد بانک عامل

شماره حساب

خودروی بنزینی

20000 ریال

بانک ملی

2170602954004

خودروی دیزلی

20000 ریال

بانک ملی

2170602954004

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *