پرداخت حق الزحمه کارشناسی
1391/11/18 چهارشنبه

هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره:  اعلام نظرزیست محیطی  بهره برداری واحدهای صنعتی و خدماتی و کشاورزی

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی

کد بانک عامل

شماره حساب

واحدهای صنعتی خدماتی

واحدهای کشاورزی

1- مرحله بهره برداری رده 1

200000

100000

بانک ملی

2170602956000

2-مرحله بهره برداری رده 2و3

400000

200000

بانک ملی

2170602956000

3-مرحله بهره برداری رده 4و5

1000000

500000

بانک ملی

2170602956000

4-مرحله بهره برداری رده 6

25 ساعت کار کارشناسی

25 ساعت کار کارشناسی

بانک ملی

2170602956000

5-مرحله استقرار رده 7

100 و 50 ساعت کار کارشناسی

100 و 50 ساعت کار کارشناسی

بانک ملی

2170602956000

1391/11/18 چهارشنبه

هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره:  اعلام نظرزیست محیطی  استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی و کشاورزی

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی

کد بانک عامل

شماره حساب

واحدهای صنعتی خدماتی

واحدهای کشاورزی

1- مرحله استقرار رده 1

100000

500000

بانک ملی

2170602956000

2-مرحله استقرار –رده 2و3

200000

100000

بانک ملی

2170602956000

3-مرحله استقرار – رده 4و5

500000

250000

بانک ملی

2170602956000

4-مرحله استقرار – رده 6

25 ساعت کار کارشناسی

25 ساعت کار کارشناسی

بانک ملی

2170602956000

5-مرحله استقرار – رده 7

100 و 50 ساعت کار کارشناسی

100 و 50 ساعت کار کارشناسی

بانک ملی

2170602956000

1391/11/18 چهارشنبه

هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره:   تاییدیه عدم آلودگی خودرو

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی

کد بانک عامل

شماره حساب

خودروی بنزینی

20000 ریال

بانک ملی

2170602954004

خودروی دیزلی

20000 ریال

بانک ملی

2170602954004

بيشتر
شعار سال 1402"«مهار تورم و رشد تولید»