اقلیم استان
اقلیم استان
نسبت مناطق چهارگانه به سطح استان 22 درصد
نسبت مناطق تحت مدیریت به سطح استان 4/24 درصد
بيشتر