فرم

ثبت شکایت
شهرستان
ماهیت موضوع
نوع شکایت
نام اشخاص حقیقی/حقوقی
شماره شناسنامه
* کد ملی
میزان تحصیلات
سن
تلفن
آدرس پستی
آدرس پست الکترونیک
فاکس
آیا در مراجع دیگر نیز اقدام به طرح شکایت نموده اید؟
آیا سابقه طرح شکایت در مراجع دیگر را داشته اید؟
نام دستگاه،واحد سازمانی و فرد مورد شکایت واقع شده
تاریخ بروز شکایت
فایل مستندات
* شرح شکایت ضمن بیان فهرست مستندات
به نظر شما چگونه می بایست عمل شود؟
آیا پیشنهادی برای جلوگیری از بروز مجدد شکایات مشابه دارید لطفا بیان نمایید.