دستورالعمل جبران خسارت حیوانات زیانکاربيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها