.
شماره حساب جهت صدور دفترچه و پروانه شکار
1398/7/14 یکشنبه
متقاضیان جهت دریافت دفترچه شکار مبلغ 5500 ریال را به شماره شبای IR980100004071006001820748 و شناسه حساب 300006071140000001401202958007 واریز نمایند.

متقاضیان جهت دریافت پروانه شکار مبلغ مورد نظر را به شماره شبای IR980100004071006001820748 و شناسه حساب 361006071140000001401202952008 واریز نمایند.  
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *