اخبار و عملکرد شهرستان
1399/2/15 دوشنبه
بازدید از از مراکز دفن پسماندهای روستاهای دهملا و راهنجان و  شهر رویان و واحدهای صنعتی و  تولیدی
در راستای قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و کنترل و پایش،کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان شاهرود از مراکز دفن پسماندهای روستاهای دهملا و راهنجان و  شهر رویان و واحدهای صنعتی و  تولیدی بازدید كردند.

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir