اخبار و عملکرد شهرستان
1399/12/11 دوشنبه
تشکیل کارگاه تخصصی شناسایی آلودگی های زمین زاد
نشست تخصصی تعریف پروژه مطالعاتی شناسایی آلودگی های زمین زاد با مشارکت کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ر این اداره کل

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir