درباره اداره کل حفاظت محیط زیست
معرفی استان سمنان

25 درصد مساحت استان سمنان را مناطق تحت مدیریت تشکیل می‌دهد